Pictures

Kashiwaya Kohei Sensei

Kid’s class with child throwing an adult

Tohei Sensei

Montgomery Sensei

From Aikido: The Arts of Self-Defense by Koichi Tohei. Rikugei Publishing House, 1961

Kashiwaya Sensei throwing Wyatt

Mary Anne throwing Orie

Montgomery Sensei

 

Derrick